Big Vs Small: A view from the outside

By Hanna Mathis & Sophie Weresch

Art House Cinemas

Cinecenter | 4 screens | Art-house films | Special: café, bar | Location: Lijnbaansgracht 236

screen-shot-2016-12-14-at-21-26-16

The Movies | 4 screens | Commercial and art-house films | special: restaurant, café | Oldest cinema in Amsterdam | Location: Haarlemmerdijk 161

screen-shot-2016-12-14-at-21-28-11

De Balie | 1 screens | Art-house films | Special: café, theatre | Location: Kleine Gartmanplantsoen 10

 screen-shot-2016-12-14-at-21-32-35


Multiplex screenings – Pathé

Pathé De Munt | 13 modern screens | Commercial films | Special: host to film festivals like IDFA | location: Vijzelstraat 1

screen-shot-2016-12-14-at-21-34-32

Pathé City Theater| 7 modern screens | Commercial films | Special: Hollywood films | Location: Kleine Gartmanplantsoen 15-19

screen-shot-2016-12-14-at-21-29-46

 

Pathé Tuschinski | 6 screens | Commercial films – hosts Dutch film premiers | Special: art-deco style | location: Reguliersbreestraat 26-34

screen-shot-2016-12-14-at-21-30-16